Regulamin Klubu Podróży HORYZONTY

1.Imprezy turystyczne organizowane przez Klub Podróży HORYZONTY mają charakter studyjny, a ich najważniejszym elementem jest program, który umożliwia poznanie danego regionu bądź kraju, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki danej wycieczki: przyrody, gór, historii i tradycji.

2.Każdy uczestnik imprezy turystycznej zostaje członkiem Klubu. Członkostwo upoważnia do regularnego otrzymywania bieżącej oferty, udziału w wycieczkach organizowanych wyłącznie dla członków Klubu, oraz corocznych spotkaniach klubowych podsumowujących wyjazdy w danym roku.

3.Członkowie mogą ubiegać się o rabat na kolejne wyjazdy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rabatowym dostępnym w biurze i na stronie internetowej.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Klub Podróży HORYZONTY

1.Zawarcie umowy

1.1Zawierając umowę dotyczącą udziału w imprezie organizowanej przez Klub Podróży Horyzonty s.c. T. Liptak, M. Przybysz, z siedzibą w Krakowie, ul. Staromostowa 4/3, NIP: 6762231132, REGON: 356679438, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerami NIP: 7371323824 (T. Liptak) i 5541480149 (M. Przybysz), figurujący w Centralnym Rejestrze Zezwoleń pod nr D/435/03/180/2004 zwany dalej Organizatorem, Klient, zwany dalej Uczestnikiem, deklaruje, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa oraz ramowym programem stanowiącym integralną część umowy, a także z dostarczonymi przez Organizatora informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem, w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach.

1.2Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę, że otrzymał i zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna "Bezpieczne Podróże", zatwierdzonych uchwałą Nr 47/Z/2010 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. z dnia 30.08.2010. Dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione i będą przetwarzane przez Signal Iduna Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

1.3Zawarcie umowy następuje z chwilą: podpisania formularza umowy przez osobę zgłaszającą udział (za osoby niepełnoletnie umowy podpisują ich przedstawiciele ustawowi), potwierdzenia przez Organizatora lub Agenta przyjęcia zgłoszenia, oraz wpłaty przewidzianej zaliczki.

1.4Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy lub jej części podanej w ofercie (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy należy jednorazowo wpłacić całą w/w kwotę.

1.5Płatności, których należy dokonać przed wyjazdem, podane w innych walutach niż złoty polski, należy przeliczyć na złotówki według tabeli kursu sprzedaży Multibanku w dniu zapłaty.

1.6Niedokonanie wpłaty o której mowa (pkt. 1.3) oraz niedostarczenie wymaganych przez Organizatora dokumentów w terminie może zostać potraktowanie jako rezygnacja z udziału z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

1.7W przypadku imprez zagranicznych, pozostałą część ceny wyrażoną w walutach obcych Uczestnik powinien przekazać bezpośrednio na ręce przewodnika, podejmującego działania finansowe w imieniu Uczestnika. Kwota ta powinna zostać wpłacona przewodnikowi niezwłocznie po dotarciu do celu podróży.

1.8Ceny imprez (bądź ich części płatne w zł) zawierają podatek VAT. Na życzenie Uczestnika wystawiana jest faktura.

1.9Wszelkie płatności w złotówkach powinny być dokonywane przelewem na konto bankowe: Multibank 60 1140 2017 0000 4202 0333 8795

1.10Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy, o której zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie, nie później jednak niż na 21 dni przed datą jej rozpoczęcia. Do podstawy zmiany ceny zalicza się: udokumentowany wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat za usługi lotniskowe, a także zmianę kursu walut mającą wpływ na koszt wyjazdu. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora czy decyduje się na przyjęcie zmiany w umowie, czy na odstąpienie od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.

2.Realizacja umowy

2.1Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekraczania granic.

2.2Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków. Za szkody popełnione przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2.3Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów oraz prawa obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń przewodnika. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Klienta przepisów.

2.4Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik ma obowiązek oczekiwać na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy odtransportować grupę na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom "Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł", dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

2.5Uczestnik od chwili rozpoczęcia imprezy zobowiązany jest stosować się do wskazówek przewodnika, dotyczących realizacji programu.

2.6Organizator zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zawartą umową i przedstawionym ramowym programem. Organizator zastrzega prawo do zmiany kolejności realizacji programu.

2.7Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpi zmiana programu imprezy lub miejsca noclegowego, Organizator zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie. W przypadku gdy jakość świadczenia jest niższa niż w umowie, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego, uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana siłą wyższą lub działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

2.8Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania siły wyższej), oraz w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej określonej w warunkach imprezy. W przypadku odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby osób, Organizator powiadamia Uczestnika nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W takich przypadkach Uczestnik otrzyma natychmiastowy zwrot wniesionych opłat. Uczestnikowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie.

2.9Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z imprezy Uczestnika nadużywającego alkoholu lub używającego środków odurzających, lub w sposób rażący nie stosującego się do zaleceń pilota grupy i utrudniającego realizację programu wyjazdu.

2.10Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.

2.11Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą.

2.12Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

2.13Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z przekazywanymi przez Organizatora informacjami dotyczącymi informacji na temat szczególnych zagrożeń zdrowia i życia na odwiedzanym terenie i oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że impreza, w której bierze udział niesie ze sobą możliwość zachorowania, zranienia, a nawet śmierci, które mogą być spowodowane przez siły natury, podróżowanie środkami lokomocji (lotniczej, samochodowej i innej), obcowanie z przyrodą i inne sytuacje. Uczestnik oświadcza, że o tym ryzyku został poinformowany oraz że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia podróży.

3.Rezygnacja z imprezy

3.1Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia złożonego bezpośrednio w biurze lub datę otrzymania przesyłki pocztowej. Rezygnacja musi zawierać datę jej zgłoszenia w biurze. Jeżeli rezygnacja Uczestnika nastąpi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, tj.: zmiany istotnych warunków imprezy: ceny, terminu, trasy wycieczki, miejsca i standardu zakwaterowania, środka transportu lub odwołania imprezy, Uczestnik ma prawo do przyjęcia proponowanej zmiany w umowie lub do odstąpienia od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora czy decyduje się na przyjęcie zmiany w umowie, czy na odstąpienie od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.

3.2Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator dokonuje rozliczenia kosztów rezygnacji w celu pokrycia kosztów i nakładów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem imprezy i dokonuje potrąceń:
- przy rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wysokość zaliczki,
- przy rezygnacji 15-30 dni przed rozpoczęciem imprezy ok. 40 % ceny imprezy,
- przy rezygnacji 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy ok. 70 % ceny imprezy,
- w terminie późniejszym ok 90 % ceny imprezy (bądź jej części płatnej w zł)
W każdym przypadku koszty potrąceń nie mogą przewyższać kosztów faktycznie poniesionych przez Organizatora. Zwrotu wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceń dokonuje Organizator w terminie do 21 dni od zgłoszenia rezygnacji. Rozliczenie kosztów poniesionych przez Organizatora nastąpi do 30 dni od zakończenia imprezy. Jeżeli okaże się że poniesione przez Organizatora koszty są niższe od potrąceń, Organizator dokona zwrotu różnicy. Jeżeli koszty poniesione przez Organizatora będą wyższe od potrąceń, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania dopłaty.

3.3Organizator informuje o możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

3.4Klient odstępujący od umowy może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przyjmuje obowiązki wynikające z tej umowy. Organizator zastrzega, że osoba powyższa powinna być wskazana w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich czynności organizacyjnych przed wyjazdem (zakup biletu, zdobycie potrzebnych wiz). Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz za wszelkie koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika (również koszty wykupu nowego biletu lotniczego i wyrobienia wiz w przypadku, kiedy zmiana Uczestnika nastąpi już po wykupieniu przez Organizatora biletu lotniczego lub wiz) odpowiada solidarnie Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia.

3.5Za niezależne od Organizatora uznaje się następujące przyczyny niemożności wzięcia udziału w imprezie przez Uczestnika: brak dokumentów uprawiających do przekroczenia granicy, odmowa wydania wizy, choroba Uczestnika, wypadki losowe, zawrócenie z granicy przez służby graniczne, brak wymaganych szczepień.

4.Reklamacje

4.1Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny być składane bezpośrednio u Organizatora wyłącznie w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od zakończenia imprezy.

4.2Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

4.3Organizator imprezy odpowiada za nienależyte wykonanie umowy według zasad określonych w kodeksie cywilnym w powiązaniu z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133/97) z wyłączeniem sytuacji, w których o wadze świadczeń klient wiedział w momencie podpisywania umowy.

4.4Organizator nie przyjmuje reklamacji z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których możliwości wystąpienia Uczestnik został poinformowany w Warunkach Uczestnictwa, programie imprezy oraz informacjach dodatkowych dotyczących charakteru danego wyjazdu.

4.5Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia podlegają one rozpatrzeniu przez właściwy wydział cywilny sądu.